Edukacja domowa – co to jest?

Edukacja pozaszkolna, nazywana “domową” jest formą realizowania ustawowego obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą. Taki tryb nauki umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) przejęcie odpowiedzialności za proces kształcenia dziecka nie uczęszczającego do szkoły. Edukacja domowa może być realizowana w różny sposób w zależności od potrzeb i preferencji dziecka oraz jego rodziny. Rodzice mogą sami przejąć rolę nauczycieli, mogą również zatrudniać korepetytorów, nauczycieli, innych specjalistów, umożliwiać korzystanie z dostępnej oferty edukacji pozaszkolnej (lekcje muzealne, warsztaty prowadzone przez uczelnie, inne formy grupowej nauki zorganizowane przez rodziców dzieci z ED). Nauka w takim trybie obejmuje zwykle mniej typowe elementy, np. częstsze wyjazdy, uczestnictwo w różnorodnych działaniach społecznych, intensywniejsze rozwijanie pasji i zainteresowań. Edukacja domowa umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb konkretnego dziecka, co jest istotne nie tylko dla uczniów z ponadprzeciętnymi zdolnościami czy posiadających trudności. W efekcie zindywidualizowanej pracy, dziecko zdobywa wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego i przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, które w danej klasie przewiduje Ustawa o Systemie Oświaty.